Obres d'art sustraidas

Introdueixi una frase o terme a buscar
Seleccioni el tipus d'obra
separador

En aquesta secció es mostren fotografies d'obres d'art sostretes i s'ofereix la possibilitat als ciutadans que posseeixin informació l'oportunitat de comunicar qualsevol dada sobre les mateixes.

Amb la finalitat de facilitar la cerca a l'usuari s'ofereix la possibilitat de filtrar la cerca per un terme, o bé fer una selecció d'obres d'interès per tipus, com per exemple: dibuixos, escultures, objectes litúrgics, tapissos, etc.

La Guàrdia Civil a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà atendrà les comunicacions dels ciutadans que desitgin aportar dades sobre les obres d'art o ampliar la informació sobre les mateixes.

Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Guàrdia Civil: