Quan dirigir-se a la Guàrdia Civil

Competència funcional i territorial

La Guàrdia Civil és un Cos de Seguretat de l'Estat que, d'acord amb la Constitució, té assignada com a missió genèrica la “protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana”. Aquesta missió es materialitza garantint la seguretat pública i assistint als ciutadans, intentant oferir una resposta policial eficaç i solvent que contribueixi a la sensació de seguretat.

En aquest marc, els ciutadans seran atesos en totes les ocasions que així ho requereixin, comprenent l'assistència per fets:

Vigilancia territorial con lanchas y helicóptero

 

 • Ocorreguts en la seva demarcació.
 • Que entrin en l'àmbit competencial.
 • Investigats per la Guàrdia Civil.
 • Qualsevol altre cas

 

 

La Guàrdia Civil vetllarà pel compliment de les Lleis, auxiliarà i protegirà a les persones i assegurarà la conservació i custòdia dels béns que es trobin en perill per qualsevol causa, vigilarà i protegirà edificis i instal•lacions públiques, vetllarà per la protecció i seguretat de les altes personalitats, mantindrà l'ordre i seguretat ciutadana, previndrà la comissió d'actes delictius, investigarà els delictes per descobrir i detenir als culpables i col•laborarà amb els serveis de protecció civil en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública.

Correspon al Cos Nacional de Policia exercitar aquestes funcions en les capitals de província i termes municipals i nuclis urbans determinats pel govern, exercint-les la Guàrdia Civil en la resta del territori nacional i el mar territorial. En referència a la competència territorial, cal afegir l'existència de policies autonòmiques i locals, que tenen assignades de forma expressa determinades funcions policials en el seu àmbit territorial.Competències exclusives

Així mateix, en el marc de les funcions encomanades pel vigent marc jurídic a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, la Guàrdia Civil té assignades competències exclusives: :

 • Les derivades de la legislació vigent sobre armes i explosius.
 • El resguard fiscal de l'Estat i les actuacions encaminades a evitar i perseguir el contraban.
 • La vigilància del trànsit i transport en les vies públiques interurbanes i vies urbanes no assignades de forma expressa a policies autonòmiques o locals.
 • La custòdia de vies de comunicació terrestre, costes, fronteres, ports, aeroports i centres i instal•lacions que pel seu interès així ho requereixin.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions que tendeixin a la conservació de la natura i medi ambient, els recursos hidràulics, la riquesa cinegètica, piscícola, forestal i de qualsevol altra índole relacionada amb la natura, llevat de les zones on existeixi competència de policia autonòmica o local referent a això.
 • La conducció interurbana de presos i detinguts.
 • La seguretat de les altes personalitats.
 • La recepció de dades d'interès per a l'ordre i la seguretat pública, mantenint una àmplia estructura d'anàlisi i difusió de la informació en benefici de la seguretat pública
 • Aquelles altres que li atribueixi la legislació vigent.

No obstant això, les Forces i Cossos de Seguretat estan obligats a la cooperació recíproca en l'acompliment de la seva tasca, col•laborant i informant-se entre elles i coordinant-se entre si. A més, segons la sentència de la Secció Cinquena de la Sala Tercera, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem; “... no existeixen separacions estanques i pures [... de competències exclusives entre Forces i Cossos de Seguretat...]” pel que es podrà recórrer a la Guàrdia Civil no solament en el seu àmbit territorial i competencial exclusiu sinó en tot moment que calgui, ja que la pròpia Institució realitzarà les actuacions necessàries o les derivarà a altres Forces i Cossos de Seguretat si fos necessari, sent atès fins al moment en el qual el Cos competent es trobi en disposició de fer-lo.


Página 1 de 1
1