Òrgans col·legiats

Amb la composició i funcions determinades per a cadascun per la normativa vigent, es troben adscrits a la Direcció General:

 • Consell Superior de la Guàrdia Civil
 • Consell de la Guàrdia Civil

   

Consell Superior de la Guàrdia Civil

Ésl'Òrgan Col•legiat assessor i consultiu del Ministre de Defensa, del Ministre de l'Interior i del Director general de la Guàrdia Civil, en aquest sentit està integrat en la Direcció General de la Guàrdia Civil.

El Consell Superior de la Guàrdia Civil estarà constituït per tots els Oficials Generals de la Guàrdia Civil en servei actiu. Podran assistir a les reunions del Consell els Oficials Generals de la Guàrdia Civil, en situació de reserva, que el Director General convoqui en cada cas.

El Director General de la Guàrdia Civil presidirà les reunions del Consell a les quals assisteixi.

Li correspon al Consell Superior assistir i assessorar al Ministre de Defensa, al Ministre de l'Interior i al Director general de la Guàrdia Civil en aquells assumptes que sotmetin a la seva consideració i, en concret:

 • Efectuar les avaluacions d'ascens a General de Brigada i informar de les altres que tinguin per finalitat l'ascens per elecció, si és requerit per això.
 • Emetre informe sobre els ascensos per selecció, sobre l'assistència a cursos de capacitació per a l'ascens a General de Brigada i sobre la declaració definitiva de no aptitud per a l'ascens per insuficiència de facultats professionals.
 • Emetre informes per a la imposició de sancions derivades d'expedients governatius instruïts als membres del Cos.
 • Emetre informe sobre la concessió de condecoracions, quan sigui preceptiu.
 • Emetre informe en tots aquells supòsits que ho exigeixin les disposicions vigents. .

Consell de la Guàrdia Civil

Sota la Presidència del Ministre de l'Interior, és un òrgan col•legiat on participaran representants dels membres de la Guàrdia Civil i dels Ministeris de l'Interior i Defensa, amb la finalitat de millorar les condicions professionals dels seus integrants i el funcionament de la Institució.

El Consell de la Guàrdia Civil està compost per:

 • En representació dels membres de la Guàrdia Civil: Els vocals triats pels integrants de l'Institut mitjançant sufragi personal, lliure, directe i secret. El nombre d'aquests representants es determinarà per Escales, corresponent a cadascuna un vocal en el Consell i un més per cada 6000 guàrdies civils que estiguin en actiu en aquesta Escala.
 • En representació de l'Administració General de l'Estat: Els vocals nomenats pels Ministres de l'Interior i de Defensa fins a arribar a igual nombre de representants que aquells que haguessin estat triats pels membres de l'Institut.

El Consell de la Guàrdia Civil tindrà les següents facultats:

 • Tenir coneixement i ser escoltat prèviament en les següents qüestions:

  • Establiment o modificació de l'estatut professional i del règim disciplinari de la Guàrdia Civil.
  • Determinació de les condicions de treball.
  • Règim retributiu
  • Programes d'ensenyament i plans de formació de la Guardia Civil.
  • Règim de permisos, vacances i llicències.
  • Plans de previsió social complementària.
  • Assumptes que afectin a altres aspectes socials, professionals i econòmics dels Guàrdies Civils.
 • Informar, amb caràcter previ, les disposicions legals o reglamentàries que es dictin sobre les esmentades matèries
 • Conèixer les estadístiques trimestrals sobre l'índex d'absentisme i les seves causes, sobre els accidents en acte de servei i malalties professionals i les seves conseqüències, sobre els índexs de sinistralitat, així com els estudis periòdics o específics que es realitzin sobre condicions de treball.
 • Analitzar i valorar les propostes i suggeriments plantejats pels Guàrdies Civils sobre el règim de personal, sobre els seus drets i deures, sobre l'exercici del dret d'associació i sobre els aspectes socials que els afectin
 • Col•laborar amb l'Administració per aconseguir l'establiment de totes aquelles mesures que procurin el manteniment i increment de la productivitat
 • Participar en la gestió d'obres socials per al personal, quan així ho determini la normativa corresponent
 • Rebre informació trimestral sobre política de personal
 • Les altres que li atribueixin les lleis i disposicions generals