La Restauració Monàrquica

En aquest mateix any, amb el pronunciament del general Martínez Campos, es produeix la restauració monàrquica a Espanya i l'inici del regnat d'Alfonso XII. S'instaura un sistema bipartidista d’ alternança entre el Partit Liberal i el Conservador. Aquesta democràcia “formal”, amb un sistema electoral no estrictament democràtic, portaria una certa estabilitat institucional, que va prendre carta de naturalesa amb la promulgació de la Constitució de 1876.

Després d'aquesta es publica al 1878 la Llei Constitutiva de l'Exèrcit per la qual la Guàrdia Civil passa a integrar-se com un Cos addicional en aquell ja que fins ara havia estat considerada com a “cos auxiliar de l'Exèrcit”. L'actuació de la Guàrdia Civil estava sotmesa a la jurisdicció militar i fins i tot “…l'agressió o resistència a la mateixa, sinó el simple insult a qualsevol dels seus individus en l'exercici de les seves funcions…” queia dins d'aquesta, ja que “…en cap cas perd el seu caràcter d'institut armat i de vigilància permanent”. Això suposa que la Guàrdia Civil tingués un gran protagonisme en el manteniment de l'ordre públic,sota dependència del Ministeri de la Guerra. En els anys següents es produiria una relativa laxitud en el compliment de les instruccions dels Governadors Civils i fins i tot que les disposicions del Ministeri de Governació haurien de ser proposades al Ministeri de la Guerra i cursar-se des d'aquest. Es van produir tensions entre tots dos ministeris com els intents de portar a la Institució a l'òrbita civil, amb un reforçament de la dependència del Ministeri de la Governació, per part de Moret al 1884 i Silvela al 1891, i els contraris del general Weyler des del Ministeri de la Guerra. Una conseqüència d'aquestes disputes va ser que va empènyer al Ministeri de la Governació a reforçar la Policia en detriment de l'hegemonia de la Guàrdia Civil en matèria de seguretat i ordre públic.

La Revolució Industrial va ser impulsada de manera extraordinària pel naixement del ferrocarril; a Espanya el primer ferrocarril peninsular, la línia Barcelona – Mataró, es va inaugurar al 1848, seguit pel tram Madrid – Aranjuez al 1851, al cap de poc temps es creen les companyies TBF a Catalunya i MZA que unia el centre peninsular amb el litoral mediterrani. Aquest desenvolupament posterior es va fer possible pel manteniment de l'ordre a l'àmbit rural que garantia la Guàrdia Civil. El Cos assumiria a nivell nacional el servei d'escortes als trens de viatgers a partir de 1886 .

La industrialització dóna lloc al sorgiment d'una classe obrera organitzada produint-se un augment de la conflictivitat social. Especialment violentes són les accions del terrorisme anarquista com la bomba del Gran Teatre del Liceu de Barcelona al 1893 i una altra sèrie d'atemptats. Aquesta etapa veurà a la Guàrdia Civil empleada freqüentment pels diferents governs contra les pertorbacions de l'ordre públic i les revoltesd'obrers i camperols.

Cuba1891Després del Desastre del 98, la pèrdua de les possessions de Cuba, Puerto Rico i Filipines en la guerra contra els EUA, origina la dissolució dels Terços del Cos allà destacats i la incorporació dels seus efectius a la plantilla de la metròpoli. Aquest augment de la plantilla permet reorganitzar la Guàrdia Civil amb la creació de la Comandància de Canàries, les Seccions de Ceuta i Melilla i un increment del nombre de Casernes.

La debilitat pressupostària de l'Estat juntament amb l'ampliació de la plantilla va comportar que els municipis i entitats que havien sol•licitat la presència del Cos contribuïssin a sufragar el seu pressupost. Així, hi havia efectius al servei de diputacions provincials, de la Junta d'Obres del Port de València, de la vigilància de les mines de Riotinto, etc. S'atribueix als ajuntaments el facilitar casa caserna als guàrdies civils i fins i tot s'autoritza la donació desinteressada de cavalls al Cos per part d'ajuntaments, societats i propietaris.