Missions

Missions dels Cossos i Forces de Seguretat

La Constitució estableix al seu article 104 que és missió dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat "protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana". 

 

Missions de la Guàrdia Civil

Com a desenvolupament d'aquest article, la Llei Orgànica 2/86, de Forces i Cossos de Seguretat, defineix les competències funcionals i territorials dels diferents Cossos de Seguretat de l'Estat.

A més de les competències corresponents a les diferents Policies autonòmiques, territorialment, en l'àmbit de la seguretat ciutadana, al Cos Nacional de Policia li correspon exercir les seves funcions a les capitals de província i en aquells nuclis urbans que el Govern determini La Guàrdia Civil és responsable en la resta del territori nacional i en el mar territorial.

Guardia Civil vigilando con prismáticos

Funcionalment, correspon al Cos Nacional de Policia la responsabilitat del control dels estrangers, D.N.I. i passaports, del joc i de la seguretat privada.

La Guàrdia Civil ha de vetllar pel control de les armes i explosius; el Resguard Fiscal de l'Estat; el transit interurbà, excepte en aquelles Comunitats Autònomes que ho tinguin assumit; la custòdia de les vies de comunicacions, ports i aeroports i la protecció de la naturalesa.

En el compliment d'aquestes missions, la Guàrdia Civil té una dependència directa de diferents ministeris i organismes..

Com a Policia Judicial, depèn dels Jutges, Tribunals i Ministeri Fiscal. Com a Resguard Fiscal de l'Estat, del Ministeri d'Hisenda.

En qualitat de Policia Administrativa dedicada a les funcions de protecció de la naturalesa amb el Ministeri de Medi Ambient i Mitjà Rural i Marí, i en matèria de tràfic i seguretat amb l'Organisme Autònom de la Direcció General de Trànsit

En general, la Guàrdia Civil vetlla per l'aplicació de totes les lleis i reglaments, siguin estatals, autonòmics o locals, denunciant qualsevol infracció a l'Administració corresponent.

 

Missions genèriques

Com un dels components fonamentals de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, la Guàrdia Civil té la missió de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana mitjançant l'acompliment de les següents funcions o missions genèriques:

 • Vetllar pel compliment de les Lleis i disposicions generals executant les ordres que rebin de les autoritats competents, en l'àmbit de la seva competència.
 • Auxiliar i protegir a les persones i assegurar la conservació i custòdia dels béns que es trobin en situació de perill per qualsevol causaServicio Rural en moto.
 • Vigilar i protegir els edificis i instal•lacions públiques que ho requereixin.
 • Vetllarper la protecció i seguretat d'altes personalitats.
 • Mantenir i restablir, si escau, l'ordre i la seguretat ciutadana.
 • Prevenir la comissió d'actes delictius.
 • Investigar els delictes per descobrir i detenir als presumptes culpables, elaborant els informes tècnics i pericials necessaris.
 • Captar, rebre i analitzar totes aquelles dades que tinguin interès per a l'ordre i la seguretat ciutadana.
 • Col•laborar amb els Serveis de Protecció Civil en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública.

A aquestes tasques, conegudes des de sempre com a Servei Peculiar del Cos, es dedica un total de 46.000 agents, la qual cosa suposa pràcticament el 62% de total del personal.

A les especialitats de tot tipus, és a dir als Serveis responsables del desenvolupament de les missions exclusives de la Guàrdia Civil, es dediquen 25.000 especialistes, un 34%; estant la resta emprada en tasques de comandament i de gestió.

 

Altres competències de la Guàrdia Civil

Com component fonamental de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat la Guàrdia Civil té les següents competències de funció:

 • Les derivades de la legislació vigent sobre armes i explosius. Patrullera Guardia Civil
 • El Resguard Fiscal de l'Estat i les actuacions encaminades a evitar i perseguir el contraban.
 • La vigilància del tràfic,trànsit i transport en les vies públiques interurbanes.
 • La custòdia de vies de comunicació terrestre, costes, fronteres, ports i aeroports, i centres i instal•lacions que pel seu interès ho requereixin.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions que tendeixin a la conservació de la naturalesa i medi ambient, dels recursos hidràulics, així com de la riquesa cinegètica, piscícola, forestal i de qualsevol altra índole relacionada amb la naturalesa.
 • La conducció interurbana de presos i detinguts.   

 

Així mateix, podrà exercir missions de caràcter militar sota dependència del Ministeri de Defensa. 

 


null