Subhastes

 • La subhasta d'armes s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i en el Butlletí Oficial de l'Estat.
 • Les armes se subhastaran per unitats soltes o reunint diverses de característiques semblants. En tots dos casos se li assignarà un lot que rebrà un número.
 • A cada lot se li assignarà un preu mínim inicial.
 • Durant el termini d'exposició pública de les armes les persones interessades poden realitzar la proposta d'oferta pels lots del seu interès.
 • El període d'exposició es determinarà en organitzar cada subhasta i es concretarà en la convocatòria de publicació.
 • L'oferta d'adquisició es formalitzarà per escrit i a un sobre tancat
 • La subhasta tindrà lloc en el dia i hores fixats.

Subhastes pendents, premi aquí per accedir.

Procediment:

 • En primer lloc, l'interessat comunicarà la seva intenció de participar en la subhasta, per això, emplenarà amb les seves dades personals una instància que li serà facilitada per la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil del lloc on es realitzi la subhasta.
 • Tot seguit, ha d'emplenar el formulari de la proposta d'oferta d'adquisició, que és el document on es fa constar el lot pel qual licita i la quantitat que desitja pagar per l'arma o armes en qüestió (en lletra i xifres). Formularà separadament tantes propostes d'adquisició com lots se sol•liciti.
 • A continuació ha d'abonar el 25% del preu de sortida de l'arma en qualitat de fiança.
 • Finalment, lliurarà els documents citats a la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil que organitza la subhasta, en unió de còpia de la llicència d'armes i del DNI.

No s'admetran ofertes formalitzades per correu.

Una vegada finalitzat el termini d'exposició de les armes el personal de la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil recollirà tots els sobres tancats dels ofertants.

Seguidament es procedirà a l'obertura dels sobres i es donarà a conèixer públicament el nom dels adjudicataris dels lots.

L'adjudicatari té la possibilitat d'adquirir definitivament el lot corresponent, després d'abonar la resta de la licitació, o bé pot desestimar la seva compra.

Igualment, tots aquells que hagin licitat per algun lot i no els hagi correspost la seva adjudicació en la subhasta tenen el dret que se'ls retorni els diners de la fiança.

Subir