Drets dels ciutadans

Els principis d'actuació i servei de la Guàrdia Civil, així com els drets dels ciutadans en la seva relació amb aquesta, es troben recollits bàsicament a les següents normes:

Guardias Civiles explicando sus derechos a ciudadanos

 

 • Article 5 de la Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat.
 • Article 35 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Article 4 de la Llei 6/1997 d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat

 

 

Aquests drets poden resumir-se en els següents:

 • La protecció dels seus drets i llibertats i la defensa de la seva persona i béns.
 • Auxili permanent en cas de necessitat a través del 062 o directament de qualsevol caserna de la Guàrdia Civil
 • Rebre un tracte respectuós i digne, imparcial i sense cap mena de discriminació.
 • Que es la seva intimitat personal i la confidencialitaten els assumptes que conegui la Guàrdia Civil per raó de servei.
 • Atenció i informació sobre les seves sol•licituds, demandes, queixes i suggeriments.
 • Participar, directament o a través de representants, en els assumptes de seguretat ciutadana que siguin d'interès públic.
 • Rebre informació d'interès general en relació amb l'actuació i els serveis de la Guàrdia Civil, de manera presencial, escrita, telefònica o telemàtica.
 • Rebre orientació sobre els requisits jurídics i tècnics per a les actuacions o sol•licituds que es proposin realitzar davant la Guàrdia Civil.
 • Accedir als arxius i registres de la Guàrdia Civil en els termes previstos en les Lleis.
 • A la tramitació diligent dels assumptes que requereixi i a conèixer l'estat de tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d'interessats.

 

Contingut de la Carta de serveis de la Guàrdia Civil