O mar

Nesta sección poderá obter información sobre os especialistas da Garda Civil que prestan servizo nas augas marítimas españolas e nas augas continentais, incluídas as actividades no medio subacuático, e en particular a custodia das costas e o control da inmigración irregular.  Son os especialistas do Servizo Marítino e os especialistas dos grupos especiais de actividades subacuáticas (GEAS). Coñecerá a súa creación e historia, a súa misión xeral, a súa estrutura e organización e o despregamento territorial.Buque Transoceánico Río Segura de la Guardia Civil

 

 

Servizo Marítimo

Creación e historia 

A Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade no seu artigo once. 2.b, di que a Garda Civil exercerá as funcións que, con carácter xenérico se asignan ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, entre outros, no mar territorial.
O Real decreto 246/1991, do 22 de febreiro, regula o Servizo Marítimo da Garda Civil e contempla no seu artigo primeiro:
“As funcións que a Lei orgánica 2/1986 do 13/03 de Forzas e Corpos de Seguridade lle atribúe ao Corpo da Garda Civil exerceranse nas augas marítimas españolas ata o límite exterior do mar territorial determinado na lexislación vixente e, excepcionalmente, fóra do mar territorial, de acordo co que se establece nos tratados internacionais”.
Isto supuxo estender á demarcación marítima o que o Corpo da Garda Civil viña facendo no ámbito terrestre.
As primeiras embarcacións do Servizo Marítimo entregáronse no ano 1992, que prestaron servizo na Olimpíada de Barcelona e a Exposición Universal de Sevilla.
Posteriormente o despregamento foise completando ata cubrir a demarcación na que é competente.
Misión xeral
Exercer as funcións que lle corresponden á Garda Civil nas augas marítimas españolas e as augas continentais. Tamén inclúe as actividades no medio subacuático, e en particular a custodia das costas e o control da inmigración irregular neste ámbito.
Cometidos fundamentais
 • Xudicial: prevención e investigación de delitos, primeiras dilixencias e informes.
 • Fiscal: resgardo fiscal do Estado e as actuacións encomendadas a evitar e perseguir o contrabando.
 • Administrativo: conservación da natureza e o ambiente, control e inspección pesqueira e de embarcacións deportivas, protección do patrimonio histórico somerxido e o control da inmigración irregular.
 • Misións no estranxeiro: participación naquelas misións internacionais de cooperación policial, mantemento da paz ou humanitarias que se desenvolvan no ámbito marítimo.
 • Colaboración e cooperación nacional: relacións de colaboración con outros organismos españois con competencias no mar, como Salvamento Marítimo, Mariña Mercante, Aduanas, Medio Ambiente, Pesca e a Armada.
Organización e estrutura
A Xefatura Fiscal e de Fronteiras dependente da Dirección Adxunta Operativa, é o órgano superior do que depende o Servizo Marítimo.
           O Servizo Marítimo estrutúrase en:
 • Xefatura do Servizo: órgano central localizado en Madrid, de dirección técnica e asesoramento ao mando, que depende da Xefatura Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil.
 • Grupos Marítimos: unidades organizativas nas que se integran os Buques Oceánicos do Servizo Marítimo da Garda Civil.
 • Servizos Marítimos Provinciais: órganos territoriais do servizo que coinciden con cada provincia que conta con litoral, depende orgánica e funcionalmente da Comandancia da Garda Civil territorial onde están situados e tecnicamente da Xefatura do Servizo Marítimo.
 • U.A.S. (Unidade de Actividades Subacuáticas): órgano dependente da Xefatura do Servizo Marítimo, á que lle corresponde exercer as funcións e actividades encomendadas á Garda Civil no medio acuático e subacuático.
 • G.E.A.S. (Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas): órganos territoriais da especialidade subacuática, depende orgánica e funcionalmente da Comandancia da Garda Civil territorial onde están situados e tecnicamente da Unidade de Actividades Subacuáticas.
Despregamento Territorial
O despregamento territorial do Servizo Marítimo cobre toda a costa española, articulando diferentes unidades.
 • Grupos Marítimos: unidades nas que se integran os buques oceánicos da Garda Civil. Teñen a súa base nas Palmas de Gran Canaria (Grupo Marítimo de Canarias) e en Cádiz (Grupo Marítimo do Estreito), e depende orgánica, funcional e tecnicamente do órgano central do Servizo Marítimo.

Servizos Marítimos Provinciais: unidades territoriais coincidentes con cada provincia con costa. Dependen orgánica e funcionalmente da comandancia onde están situados e tecnicamente do órgano central do Servizo Marítimo.

subir

Unidade de Actividades Subacuáticas

Funciones de la Guardia Civil, En el mar

Creación e historia

No ano 1997, integrouse no Servizo Marítimo a Unidade de Actividades Subacuáticas, co cometido específico de apoio especializado aos grupos especiais de actividades subacuáticas (GEAS) ou unidades da Garda Civil que puidesen precisalo.

Misión xeral
Exercer as funcións que lle corresponden á Garda Civil relacionadas co medio acuático e subacuático, requiran ou non de medios autónomos de respiración. 
 
   Cometidos fundamentais
 • Busca, localización e recuperación de persoas e obxectos en medios acuáticos e subacuáticos.
 • Vixilancia, prevención e protección do patrimonio cultural, histórico e natural somerxido.
 • Funcións de Policía Xudicial por feitos ocorridos no ámbito subacuático.
 • Apoio a outras unidades da Garda Civil en aspectos técnicos e operativos relacionados coas actividades propias desta especialidade.
 • Recoñecemento de fondos, cascos de embarcacións, obras ou obxectos somerxidos, con fins de seguridade, protección antiterrorista ou vixilancia fiscal.
 • Práctica de demolicións subacuáticas en determinadas circunstancias.
 • Recoñecemento e exploración de fondos mariños ou subacuáticos con medios a distancia.
 • Velar polo cumprimento da normativa e disposicións vixentes relacionadas coa realización de actividades subacuáticas.
 
Organización e estrutura
A Unidade de Actividades Subacuáticas estrutúrase en:
 • Xefatura da unidade: situada en Valdemoro (Madrid), co cometido específico de apoio especializado aos grupos especialistas de actividades subacuáticas (GEAS) ou unidades do corpo que puidesen precisalo.
 • Grupos Especiais de Actividades Subacuáticas: unidades operativas básicas que desempeñan os cometidos específicos, localizados nas zonas e determinadas comandancias da Garda Civil, da que dependen orgánica e funcionalmente, e tecnicamente da Unidade de Actividades Subacuáticas.
 
Despregamento Territorial
As unidades de Actividades subacuáticas (UAS), integradas no Servizo Marítimo desde 1997, aínda que a súa creación se remonta ao ano 1981, estrutúranse:
 • Unidade Central de Actividades Subacuáticas (UCEAS)
 • Grupos (GEAS).
Os grupos están despregados actualmente nas seguintes provincias:

A Coruña, Xixón, Girona, Barcelona, Huesca, A Rioxa, Valladolid, Badaxoz, Cuenca, Valencia, Murcia, Sevilla, Mallorca, Ibiza, Ceuta, Melilla, As Palmas e Tenerife.

subir


null