Protección de Edificios Públicos

Nesta sección poderá obter información dos gardas civís que prestan servizo na protección e seguridade de infraestruturas, redes de servizos esenciais e edificios públicos. En concreto sobre a creación e antecedentes, a misión xeral e os labores fundamentais, a organización e estrutura, así como o despregamento territorial.

Unidade de Protección e Seguridade, protexer instalacións e edificios públicos

Historia

Funciones de la Guardia Civil, Protección edificios públicosDende a súa creación en 1844 a Garda Civil tivo como misión velar pola seguridade pública, a protección dos cidadáns, os seus dereitos e os seus bens, función que veu desempeñando ao longo da historia. A Constitución Española de 1978 encomenda ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e polo tanto á Garda Civil, a misión de protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades das persoas e garantir a seguridade cidadá.

Misión

Protección e vixilancia de redes de servizos públicos esenciais, vías de comunicación terrestres, costas e fronteiras, portos, aeroportos, establecementos penitenciarios, edificios públicos e aqueles centros e instalacións que polo seu interese así o requiran.

Organización e estrutura

A protección da rede de servizos públicos esenciais, así como a de edificios públicos é competencia das unidades territoriais da Garda Civil.

En Madrid, dada a concentración de órganos das Administracións Públicas e de representacións diplomáticas, esta misión está encomendada a unha unidade específica, a Unidade de Protección e Seguridade (UPROSE).