Órganos Colexiados

Coa composición e funcións determinadas para cada un pola normativa vixente, encóntranse adscritos á Dirección Xeral:

 • Consello Superior da Garda Civil
 • Consello da Garda Civil

   

Consello Superior da Garda Civil

É o Órgano Colexiado asesor e consultivo do Ministro de Defensa, do Ministro do Interior e do Director xeral da Garda Civil, en tal sentido está integrado na Dirección Xeral da Garda Civil.

O Consello Superior da Garda Civil estará constituído por todos os Oficiais Xenerales da Garda Civil en servizo activo. Poderán asistir ás reunións do Consello os Oficiais Xenerales da Garda Civil, en situación de reserva, que o Director Xeral convoque en cada caso.

O Director Xeral da Garda Civil presidirá as reunións do Consello ás que asista.

Correspóndelle ao Consello Superior asistir e asesorar ao Ministro de Defensa, ao Ministro do Interior e ao Director xeral da Garda Civil naqueles asuntos que estes sometan á súa consideración e, en concreto:

 • Efectuar as avaliacións de ascenso a Xeneral de Brigada e informar daquelas outras que teñan por finalidade o ascenso por elección, se é requirido para iso.
 • Emitir informe sobre os ascensos por selección, sobre a asistencia a cursos de capacitación para o ascenso a Xeneral de Brigada e sobre a declaración definitiva de non aptitude para o ascenso por insuficiencia de facultades profesionais.
 • Emitir informes para a imposición de sancións derivadas de expedientes gobernativos instruídos aos membros do Corpo.
 • Emitir informe sobre a concesión de condecoracións, cando sexa preceptivo.
 • Emitir informe en todos aqueles supostos en que o esixan as disposicións vixentes.
 • Emitir informe sobre las evaluaciones de ascensos por antigüedad.

Consello da Garda Civil

Baixo a Presidencia do Ministro do Interior, é órgano colexiado no que participarán representantes dos membros da Garda Civil e dos Ministerios do Interior e Defensa, co fin de mellorar as condicións profesionais dos seus integrantes e o funcionamento da Institución.

O Consello da Garda Civil está composto por:

 • En representación dos membros da Garda Civil: Os vogais elixidos polos integrantes do Instituto mediante sufraxio persoal, libre, directo e secreto. O número destes representantes determinarase por Escalas, correspondendo a cada unha delas un vogal no Consello e un máis por cada 6000 gardas civís que estivesen en activo na devandita Escala.
 • En representación da Administración Xeral do Estado: Os vogais nomeados polos Ministros do Interior e de Defensa ata alcanzar igual número de representantes que os que tivesen sido elixidos polos membros do Instituto.

El Consejo de la Guardia Civil tendrá las siguientes facultades:

 • Ter coñecemento e ser oído previamente nas seguintes cuestións:

  • Establecemento ou modificación do estatuto profesional e do réxime disciplinario da Garda Civil.
  • Determinación das condicións de traballo.
  • Réxime retributivo.
  • Programas de ensino e plans de formación da Garda Civil.
  • Réxime de permisos, vacacións e licenzas.
  • Plans de previsión social complementaria.
  • Asuntos que afecten a outros aspectos sociais, profesionais e económicos dos Gardas Civís.
 • Informar, con carácter previo, as disposicións legais ou regulamentarias que se diten sobre as citadas materias.
 • Coñecer as estatísticas trimestrais sobre o índice de absentismo e as súas causas, sobre os accidentes en acto de servizo e enfermidades profesionais e as súas consecuencias, sobre os índices de sinestralidade, así como os estudos periódicos ou específicos que se realicen sobre condicións de traballo.
 • Analizar e valorar as propostas e suxestións formuladas polos Gardas Civís sobre o réxime de persoal, sobre os seus dereitos e deberes, sobre o exercicio do dereito de asociación e sobre os aspectos sociais que lles afecten.
 • Colaborar coa Administración para conseguir o establecemento de cantas medidas procuren o mantemento e incremento da produtividade.
 • Participar na xestión de obras sociais para o persoal, cando así o determine a normativa correspondente
 • Recibir información trimestral sobre política de persoal.
 • As demais que lle atribúan as leis e disposicións xerais.