Fábricas e depósitos de explosivos

A continuación ofrécese un breve resumo da información que pode obter a través do menú de navegación esquerdo:

  • Director de fábricas de explosivos:

Trámites para solicitar a autorización para a conformidade ao nomeamento de director dunha fábrica de explosivos.

  • Fábricas e talleres de armas:

Trámites para solicitar a autorización especial para o establecemento, modificación, traslado e cambio de titularidade das fábricas de armas e dos talleres que fabriquen pezas fundamentais ou compoñentes esenciais acabados de armas da 1ª,2ª e 3ª categorías.

  • Vixilancia en depósitos de explosivos:

Trámites para solicitar a autorización de substitución da vixilancia humana en depósitos comerciais e de consumo, vía aprobación Plan de Seguridade Cidadá.