Armas e explosivos

Nesta páxina poderá consultar todo o relacionado cos seguintes temas:

 

    Control das armas

 • Licenzas e autorizacións de armas. .
 • Clasificación das armas regulamentadas.
 • Probas para a obtención das licenzas e revista das armas.

   Outros trámites de armas

 • Información e modelos sobre diferentes trámites.
 • Autorización a menores, cambio de domicilio, cesión temporal, etc
 • Instalacións de tiro, taxas e transferencias.

    Cartuchería e pirotecnia

 • Autorización de recarga de cartuchería metálica.
 • Catalogación, clasificación e transporte de cartuchería
 • Artefactos pirotécnicos e clasificación

    Fábricas e depósitos de explosivos

 • Nomeamento de director de fábrica de explosivos
 • Autorización especial para fábricas de armas e talleres.
 • Substitución de vixilancia humana en depósitos

    Importación de explosivos, cartuchería ...

 • Importación de materias regulamentadas

    Seguridade en instalacións

 • Seguridade en talleres de pirotecnia.
 • Seguridade en armarías.
 • Seguridade en talleres de reparación de armas.
 • Seguridade en Instalacións deportivas.

    Plans de seguridade e emerxencias

 • Plan de emerxencia en transportes de explosivos
 • Plan de seguridade en instalacións de explosivos
 • Plan de seguridade en transporte de explosivos.

    Poxas

 • Condicións das poxas de armas.
 • Calendario das que se ten previsto realizar

    Formularios

Modelos de solicitude en PDF para poder realizar os trámites de armas.