Lexislación
  • Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de xénero.
  • Lei Orgánica 11/2003, de 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade ciudadá, violencia doméstica e integración social dos extranxeiros.
  • NORMA TÉCNICA 1/2008, de 31 de xullo, sobre actuación das Unidades do Corpo da Garda Civil en materia de violencia doméstica e violencia de xénero.
  • PROTOCOLO para a implantación da Orde de Protección das vítimas da violencia doméstica.
  • Real decreto 660/2007, de 25 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, polo que se regula o Rexistro central para a protección das vítimas de la violencia doméstica, en relación co acceso á información contida no Rexistro central.
  • Real Decreto 738/1997, de 23 de maio, polo que se aproba o regulamento de axudas as vítimas de delitos violentos e contra a Liberdade Sexual.