Criminalística

Des d'aquesta secció podrà obtenir informació dels guàrdies civils la missió dels quals és convertir en prova científica davant un Tribunal l'indici o vestigi trobat al lloc de la comissió d'un delicte; en concret sobre la creació i antecedents del Servei de Criminalistes, la seva missió i comeses fonamentals, la seva organització i estructura, així com el seu desplegament territorial.

Creació i historia

Funciones de la Guardia Civil, Investigacion forenseEl Laboratori de Criminalistes de la Guàrdia Civil, va ser creat al 1983, en 2001 es va convertir en el Servei de Criminalistes (SECRIM) i al 2008 va culminar el procés d'ordenació actual. Està format per un grup d'investigadors forenses, tècnics i científics la missió principal dels quals és la confecció d'informes pericials, propis de la ciència forense, amb les més avançades tècniques, equips i procediments d'investigació per a l'esclariment dels delictes, els seus autors i víctimes.

Missió general

Una vegada comès un acte delictiu, és deure de la Policia Judicial auxiliar al ministeri públic o òrgan judicial competent, investigant i aportant proves fefaents que ho esclareixin.

La criminalística és una de les disciplines clau en el treball policial, des dels primers treballs per identificar empremtes dactilars, juntament amb dels avanços de la medicina forense, ha incrementat les seves àrees d'estudi, podent afirmar-se que és la ciència aplicada a la investigació judicial. En aquest sentit, destacar els resultats obtinguts amb l'estudi de l'ADN, una font de la criminalitat amb el qual s'ha aconseguit que les identificacions biològiques adquireixin un nivell de fiabilitat tan elevat, que constitueixen en la pràctica judicial les evidències de major apreciació tècnica, properes a la certesa probatòria.

La criminalística s'encarrega de prestar els serveis propis de la ciència forense, desenvolupant projectes d'investigació científica que resultin d'interès policial. L'estudi del lloc dels fets de la comissió de delicte és el camp d'actuació dels especialistes en aquesta disciplina; ho protegiran, observaran, preservaran i obtindran tots els indicis del fet a investigar. També confeccionaran els informes pericials sol•licitats per Jutjats, Tribunals, Ministeri Fiscal, Unitats del Cos i altres Institucions.

Com a actuacions destacades del Servei de Criminalística es troben les realitzades en la identificació de víctimes a catàstrofes i d’accidents de circulació o aeris amb un important nombre de persones mortes.

Organització i estructura

El Servei de Criminalística, s'enquadra en la Prefectura de Policia Judicial i depèn de la direcció Adjunta Operativa.

Dins de la investigació criminalística el SECRIM s'estructura en Departaments i aquests al seu torn en Àrees, dedicades a les diferents aplicacions de la disciplina. Ens trobem doncs Departaments de:

  • Identificació: Té com a comesa la identificació de persones, mitjançant empremtes digitals, retrats robot, fisonomia, hematologia, odontologia, piloscopia, etc. L'antropologia forense s'encarrega de reconstruir les restes humanes per a la identificació de les víctimes i/o els autors dels delictes. La fotografia forense és una altra de les tècniques interdisciplinàries fonamentals a l'hora de la identificació d'una persona.
  • Balística i traces instrumentals: Analitza cartutxos, armes i municions relacionats amb homicidis, suïcidis, accidents i lesions. Determinarà on, com i quan, per mitjà de la reconstrucció de trajectòries de tret o l'anàlisi de beines, casquets, cartutxos, projectils, armes i municions. També estudia petjades de calçat, de pneumàtics, bombins forts de panys, plaques de matrícula, nombres de bastidor de vehicles, corts d'eines, etc.
  • Grafística: S'encarrega de l'estudi i anàlisi de tot tipus de documents manuscrits, mecanografiats, impresos o reproduïts, i de les màquines emprades en la seva confecció, per determinar la seva autenticitat, falsedat, alteracions o manipulacions. Aquest estudi inclou, l'anàlisi d'escriptures manuscrites i signatures, documents de viatges i identitat, falsificació de paper moneda i detecció de manipulacions, alteracions en contractes, bitllets de loteria, etc., i revelat de identacions (escriptura latent). Nombrosos assajos dels quals es realitzen en aquest Departament (escriptura, signatures, estudi de documents de viatge referents a la norma ICAO, anàlisi de paper moneda euro i dòlar USA, alteracions d'inscripcions i revelat de identacions), es troben acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).
  • Química i Medi ambient: Li correspon l'estudi de pintures per anàlisi químic, residus d'incendis i explosions, l'anàlisi de substàncies toxicològiques. Es tracta d'una investigació multidisciplinària, que la més insignificant mostra de terra, filaments de bombetes, anàlisis de pigments, resines i fibres, artefactes explosius i drogues, pot servir de base per a la investigació i esclariment de qualsevol delicte.
  • Biologia: Desenvolupa la identificació de persones mitjançant l'ADN. La genètica forense i l'antropologia forense s'encarreguen de reconstruir les restes humanes fins a la identificació completa de les víctimes i/o els autors dels delictes.
  • Enginyeria: El seu àmbit d'estudi és el de l'enginyeria i les noves tecnologies. Concretament comprèn quatre àrees especialitzades: Acústica, Imatge, Informàtica i Electrònica. A l'àrea d'Acústica es realitzen identificacions de persones per la veu, així com autenticació i millora de qualitat de gravacions d'àudio. A l'àrea d'Imatge s'analitzen, s'autentiquen i milloren imatges i vídeos procedents d'investigacions, de CCTV, s., Etc. L'àrea d'Informàtica analitza evidències digitals com ara ordinadors, discs durs, etc. a la recerca d'arxius o restes d'informació esborrada o encriptada. Finalment, l'àrea d'Electrònica es centra en l'estudi de dispositius electrònics com ara telèfons mòbils, smartphones i tablets.

A nivell orgànic, el Servei de Criminalística s'estructura en:

  • Prefectura del Servei.
  • Laboratori Central.
  • Unitat de Suport.

El Laboratori del Servei de criminalística pertany a la Xarxa Europea de Laboratoris Forenses (ENFSI) i AICEF.

Funciones de la Guardia Civil, Investigacion forense

 

Desplegament territorial

A nivell regional els Laboratoris de Criminalística estan situats a les Zones de la Guàrdia Civil d'Andalusia, València, La Rioja, Castella i Lleó, Galícia i Catalunya.

A nivell provincial estan situats a les Comandàncies de la Guàrdia Civil.

En tots dos casos, els laboratoris es troben enquadrats orgànicament en les seves respectives Unitats de Policia Judicial.


null