Legislación
  • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de gènere.
  • Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers.
  • NORMA TÈCNICA 1/2008, de 31 de juliol, sobre actuació de les Unitats del Cos de la Guàrdia Civil en matèria de violència domèstica i violència de gènere.
  • PROTOCOL per a la implantació de l'Ordre de Protecció de les víctimes de la violència domèstica.
  • Reial Decret 660/2007, de 25 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 355/2004, de 5 de març, pel qual es regula el Registre central per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica, en relació amb l'accés a la informació continguda en el Registre central.
  • Reial Decret 738/1997, de 23 de maig, pel qual s'aprova el reglament d'ajudes a les víctimes de delictes violents i contra la Llibertat Sexual.