Criminalística

Dende esta sección poderá obter información dos gardas civís cuxa misión é converter en proba científica ante un Tribunal o indicio ou vestixio encontrado no lugar da comisión dun delito; en concreto sobre a creación e antecedentes do Servizo de Criminalística, a súa misión e labores fundamentais, a súa organización e estrutura, así como o seu despregamento territorial.

Creación e historia

Funciones de la Guardia Civil, Investigacion forenseO Laboratorio de Criminalística da Garda Civil foi creado en 1983, en 2001 converteuse no Servizo de Criminalística (SECRIM) e en 2008 culminou o proceso de ordenación actual. Está formado por un grupo de investigadores forenses, técnicos e científicos cuxa misión principal é a confección de informes periciais, propios da ciencia forense, coas máis avanzadas técnicas, equipos e procedementos de investigación para o esclarecemento dos delitos, os seus autores e vítimas.

Misión xeral

Unha vez cometido un acto delituoso, é deber da Policía Xudicial auxiliar ao ministerio público ou órgano xudicial competente, investigando e achegando probas fidedignas que o esclarezan.

A criminalística é unha das disciplinas clave no traballo policial, dende os primeiros traballos para identificar pegadas dactilares, xunto aos avances da medicina forense, incrementou as súas áreas de estudo, podendo afirmarse que é a ciencia aplicada á investigación xudicial. Neste sentido, destacar os resultados obtidos co estudo do ADN, unha fonte da criminalística, co cal se conseguiu que as identificacións biolóxicas adquiran un nivel de fiabilidade tan elevado, que constitúen na práctica xudicial as evidencias de maior apreciación técnica, próximas á certeza probatoria.

A criminalística encárgase de prestar os servizos propios da ciencia forense, desenvolvendo proxectos de investigación científica que resulten de interese policial. O estudo do lugar dos feitos da comisión de delito é o campo de actuación dos especialistas nesta disciplina; protexerano, observarán, preservarán e obterán todos os indicios do feito a investigar. Tamén confeccionarán os informes periciais solicitados por Xulgados, Tribunais, Ministerio Fiscal, Unidades do Corpo e outras Institucións.

Como actuacións destacadas do Servizo de Criminalística encóntranse as realizadas na identificación de vítimas en catástrofes e en accidentes de circulación ou aéreos cun importante número de persoas falecidas.

Organización e estructura

O Servizo de Criminalística encádrase na Xefatura de Policía Xudicial e depende da Dirección Adxunta Operativa.

Dentro da investigación criminalística o SECRIM estrutúrase en Departamentos e estes á súa vez en Áreas, dedicadas ás distintas aplicacións da disciplina. Encontrámonos pois Departamentos de:

  • Identificación: Ten como labor a identificación de persoas, mediante pegadas dixitais, retratos robot, fisionomía, hematoloxía, odontoloxía, piloscopia, etc. A antropoloxía forense encárgase de reconstruír os restos humanos para a identificación das vítimas e/ou os autores dos delitos. A fotografía forense é outra das técnicas interdisciplinares fundamentais á hora da identificación dunha persoa.
  • Balística e trazas instrumentais: Analiza cartuchos, armas e municións relacionados con homicidios, suicidios, accidentes e lesións. Determinará o onde, como e cando, por medio da reconstrución de traxectorias de disparo ou a análise de vaíñas, cascos, cartuchos, proxectís, armas e municións. Tamén estuda pegadas de calzado, de pneumáticos, bombas de aire de fechos, placas de matrícula, números de bastidor de vehículos, cortes de ferramentas, etc.
  • Grafística: Encárgase do estudo e análise de todo tipo de documentos manuscritos, mecanografados, imprimidos ou reproducidos, e das máquinas empregadas na súa confección, para determinar a súa autenticidade, falsidade, alteracións ou manipulacións. Este estudo inclúe, a análise de escrituras manuscritas e firmas, documentos de viaxes e identidade, falsificación de papel moeda e detección de manipulacións, alteracións en contratos, billetes de lotaría, etc., e revelado de identaciones (escritura latente). Numerosos ensaios dos que se realizan neste Departamento (escritura, firmas, estudo documentos de viaxe afectos norma ICAO, análise de papel moeda euro e dólar estadounidense, alteracións de inscricións e revelado de identaciones), encóntranse acreditadas pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC).
  • Química e Medio: Correspóndelle o estudo de pinturas por análise química, residuos de incendios e explosións, a análise de substancias toxicolóxicas. Trátase dunha investigación multidisciplinar, na que a máis insignificante mostra de terra, filamentos de lámpadas, análise de pigmentos, resinas e fibras, artefactos explosivos e drogas, pode servir de base para a investigación e esclarecemento de calquera delito.
  • Bioloxía: Desenvolve a identificación de persoas mediante o ADN. A xenética forense e a antropoloxía forense encárganse de reconstruír os restos humanos ata a identificación completa das vítimas e/ou os autores dos delitos.
  • Enxeñaría:  O seu campo de estudo e tecnoloxías de enxeñería e novos. Especificamente comprende catro áreas especializadas: acústico, de imaxe, de Computación e Electrónica. Na área de identificacións acústicos de persoas son executadas de voz e de autenticación e a mellora da calidade de gravacións de audio. Na área de imaxe é analizada, acceder e mellorar as imaxes e vídeos de investigacións, CCTV, s., Etc O ordenador analiza evidencias dixitais, tales como ordenadores, discos duros, etc. para arquivos ou restos de información suprimida ou cifrada. Por último, a área de Electrónica concéntrase no estudo de dispositivos electrónicos, como teléfonos móbiles, teléfonos intelixentes e tabletas.

A nivel orgánico, o Servizo de Criminalística estrutúrase en:

  • Xefatura do Servizo.
  • Laboratorio Central.
  • Unidade de Apoio.

O Laboratorio do Servizo de Criminalística pertence á Rede Europea de Laboratorios Forenses (ENFSI) e AICEF.Funciones de la Guardia Civil, Investigacion forense

 

Despregamento territorial

A nivel rexional os Laboratorios de Criminalística están situados nas Zonas da Garda Civil de Andalucía, Valencia, A Rioxa, Castela e León, Galicia e Cataluña.

A nivel provincial están situados nas Comandancias da Garda Civil.

En ambos os dous casos, os laboratorios encóntranse encadrados organicamente nas súas respectivas Unidades de Policía Xudicial.


null