Orde Pública

Nesta sección poderá obter información sobre os gardas civís encargados da orde pública nas grandes concentracións de persoas, a protección e seguridade de altas personalidades, contribuír á Protección Civil en casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública. Igualmente encárganse de reforzar o servizo das unidades territoriais. En concreto sobre a creación e antecedentes, a misión xeral e os cometidos fundamentais, a organización e estrutura, así como o despregamento territorial da Agrupación de Reserva e Seguridade.

Agrupación de Reserva e Seguridade

Historia

Funciones de la Guardia Civil, Orden público

En 1988 cristalizou a necesidade de agrupar as unidades de reserva da Guarda Civil para mellorar o apoio ás unidades territoriais en resposta a eventualidades como incendios, inundacións, catástrofes e calamidades públicas, así como ás alteracións da orde pública na área de responsabilidade da Garda Civil.
Así, a Agrupación de Reserva e Seguridade foi creada pola Orde xeral da Garda Civil do día 21 de xuño de 1988.

Misión

A Agrupación de Reserva e Seguridade é a principal Unidad de Reserva da Garda Civil, especialmente concibida, preparada e organizada para cumprir a súa misión específica de prevención, mantemento e, no seu caso, restablecemento da seguridade pública.
 
Como unidade de reserva posúe e pode adquirir diversas capacidades para o seu emprego temporal en beneficio da acción doutras unidades e resulta idónea para prestar colaboración en casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública, e igualmente para realizar ou colaborar no desenvolvemento das misións internacionais que se lle asignen.
 
A dita misión específica desenvólvese nos seguintes cometidos fundamentais:
  • Garantir a orde e a seguridade en grandes concentracións de masas.
  • Realizar ou colaborar na protección e seguridade de altas personalidades.
  • Reforzar os servizos das unidades territoriais.

Organización e estrutura

A Agrupación de Reserva e Seguridade, principal unidad de reserva da Garda Civil componse de:
  • Grupos de Reserva e Seguridade (GRS)
Unidades de execución dos servizos. Despregados ao longo do territorio nacional, articúlanse en compañías. Para a execución dos servizos despregan en unidades básicas de actuación (UBA) e no Módulo de Intervención Rápida (MIR).
  • Escuadrón de Cabaleiría
É a unidade montada de reserva da Garda Civil, que asume ademais cometidos de honores e protocolo.
  • Unidade de Recoñecemento do Subsolo.
Está especializada na vixilancia, protección e seguridade de instalacións subterráneas.

Despregamento territorial

A Agrupación de Reserva e Seguridade conta con oito grupos con base en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, León, Pontevedra e Sta. Cruz de Tenerife.

Un Escuadrón de Caballería e Unidade de Recoñecemento do Subsolo, con base en Madrid, completan o seu despregamento.


null