Protección de altas personalidades

Nesta sección poderá obter información sobre os gardas civís encargados da seguridade da Familia Real e do Presidente do Goberno. En concreto sobre sobre a creación e antecedentes, a misión xeral e os labores fundamentais, a organización e estrutura da Unidade da Garda Civil do Servizo de Seguridade da Casa de S.M. O Rei e Unidade de Seguridade da Garda Civil do Departamento de Seguridade da Presidencia do Goberno.

Seguridade da Casa de S.M. O Rei

Historia

Por Real Decreto 310/79, do 13 de febreiro, reorganízase a Casa de S.M. O Rei, que modifica a súa estrutura anterior, articulándose na Secretaría Xeral, o Cuarto Militar, a Garda Real e o Servizo de Seguridade.

Adscrita ao servizo de Seguridade encádrase a Unidade da Garda Civil do Servizo de Seguridade da Casa de S.M. O Rei xunto á Comisaría Especial do Corpo Nacional de Policía.

Misión

O Servizo de Seguridade, do que a Unidade da Garda Civil é parte esencial, ten asignadas entre outras misións, a seguridade inmediata das SS.MM. os Reis, S.A.R. a Princesa de Asturias e a dos altos cargos da Casa da S.M. e a seguridade próxima de toda a Familia Real.

Estrutura e organización

A Unidade da Garda Civil do Servizo de Seguridade da Casa de S.M. O Rei depende organicamente da Xefatura de Unidades Especiais e de Reserva, da Dirección Adxunta Operativa da Garda Civil.

A Unidade integra no seu seo a persoal de escolta, apoio operativo e de control.

Seguridade da Presidencia do Goberno

Creación e historia

O artigo 7 do Real Decreto 1689/2004, polo que se desenvolve a estrutura orgánica da Presidencia do Goberno, contempla ao Departamento de Seguridade como o órgano ao que corresponde a protección de persoas, edificios e instalacións do Complexo da Moncloa, así como as funcións e actuacións necesarias para a seguridade integral do Presidente do Goberno e outras personalidades e instalacións que determine o Secretario Xeral da Presidencia do Goberno, en coordinación co Ministerio do Interior.

Para o desenvolvemento das funcións do Departamento de Seguridade da Presidencia do Goberno, dotóuselle do persoal e medios necesarios das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, adscritos á Comisaría Especial do Corpo Nacional de Policía e á Unidade de Seguridade da Garda Civil.

Na actualidade, a Unidade de Seguridade da Garda Civil de Presidencia do Goberno, baixo a dependencia orgánica da Xefatura de Unidades Especiais e de Reserva da Garda Civil e funcional do Departamento de Seguridade, con sede no Complexo da Moncloa, é a encargada de levar a cabo as funcións asignadas ao Corpo da Garda Civil, en réxime de coordinación e colaboración coa Comisaría Especial do Corpo Nacional de Policía, situada igualmente no devandito Complexo.

Misión xeral

A misión xeral da Unidade de Seguridade da Garda Civil do Departamento de Seguridade da Presidencia do Goberno é:

 • Executar e controlar o Plan Xeral de Seguridade do Complexo da Moncloa, sede da Presidencia do Goberno, e os Plans Integrais de Seguridade tanto permanentes coma especiais, que haxa que establecer ao Presidente do Goberno e familia, así como ás personalidades e instalacións que determine o Secretario Xeral da Presidencia do Goberno.
 • Executar, coordinar e inspeccionar os plans de emerxencia e evacuación, permanentes e especiais, que coadxuven á seguridade inmediata do Complexo da Moncloa e das residencia oficiais, privadas e centro de traballo das personalidades obxecto de protección.
 • Executar e colaborar nos plans de protección de instalacións de comunicacións e documentais do Complexo da Moncloa.

Organización e estrutura

A Unidade de Seguridade da Garda Civil do Departamento de Seguridade da Presidencia do Goberno está estruturada da seguinte forma:

Unidade Operativa:

 • Área de Proteccións Persoais Integrais (PPI)

Área de Coordinación e Seguridade

 • Seguridade de Complexo
 • Centro de Mando de Seguridade

Dispositivos

 • Grupo Operativo de Seguridade
 • Grupo Especial de Desactivación de Explosivos
 • Grupo Especial de Prensa

Unidade de Seguridade

 • Área Técnica
 • Área de Recursos Humanos