Violencia de xénero eo abuso de nenos

A Garda Civil dispón dunha rede de alerta e resposta inmediata ante os incidentes que puidesen afectar a calquera vítima de violencia de xénero, a cal está formada por:

  • Atención violencia género y abuso sexual menoresCentro Operativo de Servizos da Garda Civil (COS), onde se atenden as 24 horas do día todas as chamadas telefónicas de emerxencias efectuadas polos cidadáns ao teléfono da Garda Civil "062". Tamén se reciben nesta Central as comunicacións efectuadas ao teléfono de emerxencias 112, así como as efectuadas a través doutras canles de comunicación e que poidan ser competencia da Garda Civil
  • Valorada a incidencia, é comunicada de inmediato ás patrullas da Garda Civil de servizo, as cales despregan e exercen as súas funcións en toda a área de responsabilidade da Garda Civil. Os integrantes da patrulla de servizo adoptarán as medidas necesarias para atender a incidencia.
  • De ser necesario actuaría o Equipo Muller-Menor (EMUME), con formación específica e adecuada sobre a materia.

 


Equipos Atención e Investigación (EMUMES)

Creados no ano 1995, son os equipos de Policía Xudicial da Garda Civil especializados en feitos delituosos nos que se encontran implicados mulleres e menores, tanto en calidade de vítimas coma de autores. Están compostos por gardas civís coa formación necesaria para tratar de xeito axeitado estes delitos.

Os Equipos Muller-Menor (EMUME,s ) despréganse a nivel comarcal e encádranse nas Unidades Orgánicas de Policía Xudicial (UOPXs) da Garda Civil.

Entre as misións dos Equipos de Muller-Menor da Policía Xudicial da Garda Civil destacan:

  • Asesorar e atender persoalmente as vítimas solicitando os apoios asistenciais ofrecidos por outras Institucións públicas.
  • Instruír as dilixencias policiais nos feitos relevantes así como desenvolver a investigación criminal ata o seu esclarecemento.
  • Apoiar ás Unidades Territoriais da Garda Civil, encargadas da Seguridade Cidadá, a solucionar aqueles problemas que afectan de forma específica a muller e o menor.

Direccións dos EMUMES

FICHEIRO REUTILIZABLE

Direcciones y teléfonos de los Equipos de Mujer-Menor de la Guardia CivilEnlaces de interese

Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller do Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.


Página 1 de 1
1