Violència de gènere

En aquesta secció es dóna resposta a les seves preguntes de quan i com actuar en els fets de violència de gènere, de l'atenció que es presta a les víctimes i el suport que se'ls subministra. Igualment s'informa de com sol•licitar una ordre de protecció.Atención víctimas violencia de género

 

 

 

 Els fets de violència domèstica mai han de silenciar-se. És molt important denunciar-los des d'un primer moment per poder garantir major protecció a les víctimes.

Podrà denunciar els fets a través de:

 • Trucada al telèfon 062 (de la Guàrdia Civil).
 • Comunicació verbal davant els agents que es troben prestant servei.
 • Declaració formal, presentant-se en les dependències policials.

Per aquesta mateixa finalitat, tindrà a la seva disposició els telèfons institucionals i autonòmics, com el 112 o 016, que ofereixen tant assessorament jurídic com suport assistencial.

Subir
Es considera violència de gènere aquella que s'exerceix pels homes contra les dones, per part d’aquells que són o hagin estat els seus cònjuges o d’aquells que estan o hagin estat units a elles per relacions d'anàloga afectivitat, fins i tot sense convivència en el moment de produir-se els fets.

Ets víctima de violència de gènere quan ets objecte d'actes de violència física i/o psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.

La violència física comprèn qualsevol tipus de violència que l'home provoqui o pugui produir danys en el cos de la dona (bufetades, pallisses, cops, ferides, fractures, etc.)

La violència psíquica comprèn aquells actes o conductes que produeixen desvaloració o sofriment en les dones (amenaces, humiliacions, exigència d'obediència, insults, etc.)

La violència sexual es produeix sempre que s'imposa a la dona una relació sexual contra la seva voluntat.

La violència de gènere està definida legalment a l'article 1º de la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Per aquesta Llei s'estableixen mesures de protecció integral la finalitat de la qual és prevenir, sancionar i eradicar aquesta violència i prestar assistència a les seves víctimes.

Subir
Denunciar com més aviat millor els fets davant els agents policials.

És recomanable aportar tots els mitjans de prova dels quals es disposi (comunicat mèdic, i psicològic, nom de testimonis, peces de roba que portava en el moment dels fets).

És important que no es canviï de roba ni es renti, dutxi o realitzi qualsevol acció que pogués dificultar la recollida de proves.

Subir
L'atenció per part dels agents policials serà personalitzada, respectuosa i preferent.

Des del primer moment es prendran les mesures per garantir la dignitat, la integritat física i moral de la víctima. Per això se li oferirà l'assistència mèdica i psicològica oportuna.

Es protegirà la seva privacitat, intimitat, divulgació de dades personals i d'imatges. D'aquesta forma a les dependències policials s'evitarà que la dona objecte de maltractaments comparteixi espai físic amb el seu presumpte agressor, i en la mesura dels possible, se la mantindrà fora de la presència d'altres compareixents en aquestes dependències.

Rebrà informació del procediment a seguir i sobre els drets jurídics, assistencials i ajudes a les quals pot optar. També se li informarà de l'existència d'Òrgans públics i privats de protecció a la dona.

Disposarà dels professionals necessaris per al tipus d'assistència que precisi així com d'intèrpret, en cas de ser necessari.

Una vegada presentada la denúncia, tota víctima té

 • Dret a la informació i assessorament adequat a la seva situació personal, que comprendrà les mesures, relatives a la seva protecció i seguretat, i els drets i ajudes previstos, així com la referent al lloc de prestació dels serveis d'atenció, emergència, suport i recuperació integral, previstos a la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 • Dret a ser informada de forma immediata, en tot moment de la situació processal en la qual es troba l'agressor, (tant si està ingressat en un centre penitenciari, com de la data prevista de la seva sortida).
 • Dret Assistència Jurídica si acredita insuficiència de recursos per litigar. Així mateix té dret a la defensa i representació gratuïta per advocat i procurador a tots els processos i procediments administratius que tinguin causa directa o indirecta amb la violència soferta.
 • Dret Assistència Social Integral, dels serveis socials d'atenció, d'emergència, de suport i acollida i de recuperació. L'assistència implicarà especialment:
   Informació.
   Atenció psicològica.
   Suport social.
   Seguiment de les reclamacions dels seus drets.
   Suport educatiu a la unitat familiar.
   Formació preventiva en els valors d'igualtat dirigida al seu desenvolupament personal i a l'adquisició d'habilitats en la resolució no violenta de conflictes.
   Suport a la formació i inserció laboral.
 • Drets Laborals i de Seguretat Social.
   Si és treballadora per compte aliè té dret, en els termes previstos en l'Estatut dels Treballadors, a la reducció o reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica, al canvi de centre de treball, a la suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball i a l'extinció del contracte de treball.
   Si és treballadora per compte propi, en el cas de cessament en la seva activitat per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, se li suspendrà la seva obligació de cotitzar durant un període de sis mesos, que li seran considerats com de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de Seguretat Social i la seva situació es considerarà com assimilada a l'alta.
   Si és funcionària pública té dret a la reducció o reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica de centre de treball i a l'excedència en els termes establerts en la seva legislació específica.
 • Dret a la percepció d'Ajudes Socials. Quan no es compti amb rendes superiors, en còmput mensual, al setanta-cinc per cent del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, rebrà una ajuda de pagament únic, sempre que es presumeixi que, a causa de la seva edat, falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials, tindrà especials dificultats per obtenir una ocupació i, per aquesta circumstància, no participarà en els programes d'ocupació establerts per a la seva inserció professional.

  L'import d'aquesta ajuda serà equivalent al de sis mesos de subsidi per atur. Quan es tingui reconeguda oficialment una minusvalidesa en grau igual o superior al trenta-tres per cent, l'import serà equivalent a dotze mesos de subsidi per atur.

  Si té responsabilitats familiars, l'import podrà arribar al d'un període equivalent de divuit mesos de subsidi per atur, o de vint-i-quatre mesos si la víctima o algun dels familiars que conviuen amb ella té reconeguda oficialment una minusvalidesa en grau igual o superior al trenta-tres per cent.

 • Accés a l'habitatge i residències públiques per a gent gran, ja que és considerada dins dels col•lectius prioritaris en l'accés a habitatges protegits i residències públiques per a gent gran, en els termes previstos en la legislació aplicable.

Aquests drets estan recollits en el Reial Decret 738/1997, de 23 de maig (BOE. núm. 126, de data 27-05-97), pel qual s'aprova el reglament d'ajudes a les víctimes de delictes violents i contra la Llibertat Sexual.

Als testimonis d'aquest tipus de delictes, se'ls donarà la protecció establerta en la Llei Orgànica 19/1994, sobre la protecció a Testimonis i Perits en Causes Criminals, consistents en:

 • Ocultar la identitat dels testimonis i perits, el seu domicili, professió i lloc de treball.
 • Utilitzar un número o clau per la seva ressenya en les diligències policials i judicials, de manera que no constin el seu nom, cognoms, domicili, lloc de treball i professió, ni qualsevol altra dada que pogués servir per a la identificació.
 • Comparèixer per a la pràctica de qualsevol diligència utilitzant procediments que impossibiliti la seva identificació visual normal.
 • Fixar com a domicili, a efecte de citacions i notificacions, la seu del Jutjat, el qual les farà arribar reservadament al seu destinatari.
 • Evitar que se'ls facin fotografies o es prengui la seva imatge per qualsevol altre procediment .
 • Oferir, si s’escau, protecció policial.
 • Facilitar-los en casos excepcionals, documents d'una nova identitat i mitjans econòmics per canviar la seva residència o lloc de treball.
 • Ser conduïts prèvia sol•licitud, a les dependències judicials o al lloc on hagués de practicar-se alguna diligència o al seu domicili en vehicles oficials i durant el temps que romanguin en aquestes dependències se'ls facilitarà un local reservat per al seu ús exclusiu, convenientment custodiat per Forces policials.

Subir
Després de la comissió d'aquest tipus delictiu, és possible sol•licitar, en el moment de presentació de la denúncia en les dependències policials, la corresponent ordre de protecció contra el denunciat.

Amb l'ordre de protecció es pretén assegurar de forma cautelar el distanciament físic entre la víctima i l'agressor.

L'ordre de protecció podrà ser sol•licitada per:

 • La víctima.
 • Qualsevol persona que tingui amb la víctima alguna relació d'afectivitat tot i que sigui sense convivència, descendents, ascendents o germans per naturalesa, adopció o afinitat, propis o del cònjuge o convivent, menors o incapaços que convisquin amb ell o que es trobin subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet del cònjuge o convivent, o persona emparada en qualsevol altra relació per la qual es trobi integrada en el nucli de la seva convivència familiar, així com les persones que per la seva especial vulnerabilitat es troben sotmeses a custòdia o guarda en centres públics o privats.

Pot presentar-se en els llocs següents:

 • Casernes de la Guàrdia Civil .
 • Comissaries del Cos Nacional de Policia .
 • Dependències de les Policies Autonòmiques o Locals .
 • Al Jutjat o Fiscalia .
 • A Oficines d'Atenció a la Víctima.
 • Als Serveis Socials o Institucions Assistencials de les Administracions Públiques.
 • Als Serveis d'Orientació Jurídica dels Col•legis d'Advocats.

Se sol•licitarà a través d'un model normalitzat, que existeix a totes les dependències relacionades amb el punt anterior.

Subir


Página 1 de 1
1