Col·laboració

Programa Coopera


El crim no està constret per fronteres o límits competencials; té el seu propi mapa organitzatiu. Per combatre'l cal posar en joc tots els recursos de la societat, sent necessària la participació de totes les institucions dedicades a proveir seguretat a les persones. La llei determina que la Guàrdia Civil persegueixi tot tipus de delictes allà on es produeixin però per això es requereix el suport de tots i cadascun dels membres de la societat.

En aquest sentit s'articula el Programa COOPERA de Comunicació Operativa de la Guàrdia Civil, desenvolupant el Pla General de Col•laboració amb el sector de la Seguretat Privada vigent des de 2006. Es tracta d'un avanç cap a millors nivells de cooperació, establint el marc de relació entre la Guàrdia Civil i les entitats de Seguretat Privada en els àmbits de competències que afectin a tots dos col•lectius, a través de l'intercanvi d'informació operativa d'interès, amb l'objecte de unir esforços i buscar sinergies entre els serveis de seguretat públics i privats potenciant les capacitats de tots dos i millorant la seguretat global.

La Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat distribueix les competències del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil, sent objecte del programa les atribuïdes a aquesta última:

 • Les derivades de la legislació vigent sobre armes i explosius.
 • El Resguard Fiscal de l'Estat i les actuacions encaminades a evitar i perseguir el contraban.
 • La custòdia de vies de comunicació terrestre, costes, fronteres, ports i aeroports i centres i instal•lacions que pel seu interès ho requereixin.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions que tendeixin a la conservació de la natura i medi ambient, dels recursos hidràulics, així com la riquesa cinegética, piscícola, forestal i de qualsevol altra índole relacionada amb la natura.
 • La conducció interurbana de presos i detinguts.
 • Aquelles altres que li atribueixi la legislació vigent.

En tot cas, el programa operarà en l'àmbit territorial de la Guàrdia Civil en el seu sentit o interpretació més amplis.

 

Incorporació al programa 

L'adhesió al Programa es realitzarà mitjançant la subscripció d'un protocol de cooperació elaborat a aquest efecte pel servei de Protecció i Seguretat (SEPROSE).

Premi aquí per descarregar el model de subscripció al Protocol de Cooperació

 

Relació, comunicació, coordinació i formació

Nivells de relació: L'intercanvi d'informació serà directe i bidireccional en dos nivells:

 • Directiu. A nivell central entre el SEPROSE i els directius de les entitats adherides.
 • Operatiu. Entre les Comandàncies i els directius o delegats territorials designats per les empreses.

Canals de comunicació: A través dels mitjans telemàtics:

 • Web institucional en un espai d'accés restringit per a informes, estudis i comunicacions d'interès. Les claus d'accés seran proporcionades en el moment de la incorporació al Programa.
 • Correu electrònic, telèfon i SMS.
  • A nivell directiu: seprose-coopera@guardiacivil.org
  • A nivell operatiu: A través de l'oficial d'enllaç amb la seguretat privada en cada Comandància.
  • Comunicacions de caràcter urgent: a través dels Centres Operatius de Serveis (COS) mitjançant el telèfon 062.

Grups de coordinació: s'establiran òrgans permanents de caràcter mixt dirigits per la Guàrdia Civil i amb àmbit d'actuació sectorial (banca, infraestructures, transport de material sensible, urbanitzacions, polígons industrials, etc.). Es reuniran amb una periodicitat almenys com a mínim semestral en el nivell operatiu i anual en el directiu, sense perjudici del manteniment d'un contacte permanent

Formació: es prestarà el suport formatiu necessari al personal de Seguretat Privada, especialment al que actua en estreta relació amb els serveis de la Guàrdia Civil. Les accions formatives dirigides a personal directiu correspondran al SEPROSE; les Comandàncies s'ocuparan de les destinades al personal operatiu. Es contempla la participació de directius de Seguretat Privada com ponents o alumnes en determinats cursos de perfeccionament de la Guàrdia Civil.