Armas Lúdico-Deportivas
O artigo 28 do Regulamento de armas establece a obrigatoriedade de marcar as armas da categoría 4 cunha numeración correlativa, do mesmo xeito que as armas de fogo.
 
O artigo 30.2 do Regulamento de armas, aprobado polo Real decreto 137/1993, do 29 de xaneiro, dispón que “todas as marcas, numeracións e sinais a que fan referencia os artigos e apartados anteriores deberán efectuarse por punzonado ou por algún outro procedemento que asegure a súa permanencia".
 
A Orde comunicada do Ministerio do Interior do 31/01/1994 establece no seu apartado cuarto “que a marcación será a de estampaxe por impacto e que, cando polas súas características técnicas non poidan utilizar este sistema, propoñeranlle á Dirección Xeral da Garda Civil a determinación doutro sistema de similar grao de eficacia”.
 
Por todo iso, a continuación relaciónanse as armerías que foron autorizadas pola Dirección Xeral da Garda Civil para realizar a marcación das armas lúdico-deportivas.